Telefon

+48 512-358-477

Polityka prywatności

Niniejszy dokument jest Polityką Prywatności i wykorzystywania plików cookies dla strony internetowej ventussystems.pl zwany dalej stroną internetową

Administrowanie danymi osobowymi. 

W    związku    z    obowiązkiem    spełnienia       wymogów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku​  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz  o przysługujących Ci w tym zakresie uprawnieniach.

 • Administratorem danych osobowych jest Ventus System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Stanisławy Leszczyńskiej 4, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym w Katowice-Wschód VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000604759, NIP5472158923,  REGON 363818989 
 • Dane kontaktowe Administratora: Ventus System spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nr tel: +48 33/842 01 64 ,email: biuro@ventussystems.codetown.dev.​Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.
 • Dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:
  • wykonania zawartej z Tobą umowy, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. B RODO
  • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f), którymi jest świadczenie marketingu własnego oraz nabywanie lub sprzedawanie marketingowych baz danych.
  • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy Strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z niej. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny identyfikator.
  • Administrator wykorzystuje pliki typu cookies w celu pozyskania informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej przez Usługobiorców i Klientów i nie gromadzi w sposób automatyczny żadnych innych informacji. Działania te nie służą przetwarzaniu danych osobowych.
 • Odbiorcami moich danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do tego na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące z  Administratorem (w szczególności podwykonawcy).
 • Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres: niezbędny do wykonywania umowy, wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, oraz dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń liczony od ustania uczestnictwa w Portalu, a w przypadku marketingu własnego tak długo jak będzie to niezbędne do przygotowania odpowiedniej oferty lub sprzedaży marketingowych baz danych.
 • Przysługuje mi:
  • prawo dostępu do treści swoich danych,
  • prawo  ich  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
  • prawo do przeniesienia danych, 
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych (w zakresie marketingu bezpośredniego lub innych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora).
 • Przysługuje mi uprawnienie wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Moje dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.
 • Podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do realizacji zawarcia umowy, chyba że dotyczy to prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 • Administrator pozyskuje wyłącznie dane, które posłużą do zawarcia umowy, udzielenia odpowiedzi na skierowane do Administratora zapytanie, w celach marketingowych 
 • Twoje dane podawane w trakcie wypełniania na stronie formularza chronione są za pomocą protokołu SSL szyfrowania danych (certyfikatu SSL wystawionego dla Domeny, zapewniającego ochronę strony internetowej).
 • Dane osobowe zebrane przez Administratora nie zostaną ujawnione żadnym innym osobom ani podmiotom, chyba że będzie to wymagane obowiązującymi przepisami prawa lub zostanie zawarta stosowna umowa gwarantująca ochronę Twoich praw i prywatności tj. umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 • Administrator informuje o przysługującym prawie dostępu do swoich danych, ich modyfikowania oraz usuwania.

Prawa autorski

 • Strona internetowa wraz ze wszystkimi jej składowymi jest chroniona przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 • Autorzy zamieszczanych utworów graficznych oraz treści nie wyrażają zgody na ich jakąkolwiek publikację lub modyfikację w jakikolwiek sposób (wydawnictwach, publikacjach, prezentacjach, stronach internetowych i w inny sposób ujęty w ustawie o ochronie praw autorskich) bez ich pisemnej zgody. 
 • W przypadku bezprawnego ich wykorzystywania (bez względu na to, czy działania związane z wykorzystaniem grafik i treści miały charakter komercyjny, czy też niekomercyjny), zarówno Administrator jak i jej autorzy grafik będą występowali na drogę prawną w celu wyegzekwowania przysługujących im praw określonych w ustawie o ochronie praw autorskich.
 • Użytkownik ma prawo do korzystania z całości treści opublikowanych na Stronie internetowej pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część Strony internetowej nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych bez uprzedniej zgody Administratora.
 • Administrator będący właścicielem Strony internetowej nie ponosi odpowiedzialności za straty moralne oraz finansowe poniesione w wyniku wykorzystania treści znajdujących się na tej stronie.